INFORMACE PRO TĚLESNĚ POSTÍŽENÉ

 • standardowy rozmiar tekstu
 • powiększenie tekstu
 • duże powiększenie tekstu

Dotazník

Dotazník
 1. Cestujete s doprovodem?

  • Určete, prosím, druh postižení

 2. Cestujete s vodícím psem (GIDG)? 3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


  V souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR) informujeme, že:


  • 1. Správcem údajů je společnost Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice.
  • 2. Účel zpracování osobních údajů: odbavení osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace a pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace cestujícím v letecké dopravě.
  • 3. Příjemce osobních údajů: oprávnění zaměstnanci společnosti Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
  • 4. Přísluší vám právo na přístup k obsahu údajů a jejich opravování.
  • 5. Údaje jsou shromažďovány v souvislosti s právní povinností vyplývající z nařízení (ES) č. 1107/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě.
  • 6. Uvedení údajů je dobrovolné, avšak jejich neuvedení má za následek nemožnost poskytování asistenčních služeb pro osobu se zdravotním postižením.
  • 7. Doba uchovávání osobních údajů: 1 rok.
  • 8. Máte právo požádat o zanechání zpracování údajů, jejich odstranění, omezení zpracování a také právo na přenesení údajů.
  • 9. Vnést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud správce údajů má v úmyslu je zpracovávat pro marketingové účely, nebo proti předávání osobních údajů jinému správci údajů.
  • 10. Profilování: netýká se.
  • 11. Úmysl předání údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci: netýká se.
  • 12. Inspektor ochrany údajů: paní Iwona Pańkowska-Furgalska – rodo@gtl.com.pl
  • 13. Osoba, jíž se údaje týkají, má právo podat stížnost k dozorovému úřadu.
 4. Správcem osobních údajů je Hornoslezská letecká společnost a.s. se sídlem v Katovicích, Al. Korfantego 38, 40 -161 Katovice. Osobní údaje budou zpracovávány správcem za účelem poskytování služby Business Lounge a právně odůvodněného účelu správce. Subjekty, o jejichž údaje se jedná, mají právo přístupu a změny svých osobních údajů.